Psykoterapi

Besväras du av oro och ångest? Känner du dig nedstämd eller utmattad? Är du i behov av stöd under en svår period i livet t.ex. i samband med att du har drabbats av sjukdom, ska separera eller en nära anhörig har gått bort? Önskar du få en ökad förståelse för dig själv och reflektera över din livssituation? Upprepar du mönster i dina relationer vilka får negativa effekter i ditt liv?

Detta är några exempel på när du ha hjälp av att gå i psykoterapi.

Vi stöter alla på utmaningar i livet. Vi ställs inför svåra val, drabbas av förluster och behöver hantera krävande livssituationer. Vi upprepar olika mönster och fastnar i bestämda roller. Detta kan påverka ditt mående och bidra till utvecklandet av olika symtom såsom oro, ångest och nedstämdhet. Vi lever också i en tid som präglas av ett högt tempo och som ställer höga krav på den enskilda individen samtidigt som tiden för reflektion och återhämtning kan vara obefintlig.

I terapin ges du möjlighet att stanna upp och reflektera över dig själv och din livssituation, dina känslomässiga reaktioner och dina relationer. Du kan få kunskap om varför du reagerar på ett visst sätt t.ex. med ilska, nedstämdhet, ångest eller självkritiska tankar. Du kan också få en ökad förståelse för varför du ev. upprepar vissa problematiska relationsmönster. Det kan till t.ex. handla om svårigheter att få nära relationer att fungera. Med hjälp av en fördjupad förståelse kan förändring bli möjlig och t.ex. leda till en ökad självkänsla och förbättrade relationer till andra. Du kan också få hjälp med att hantera kriser och omvälvande livshändelser. Att hitta ny mening när det känns som att du har förlorat fotfästet. 

Jag erbjuder individuell psykoterapi för personer över 18 år med psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Terapin skräddarsys efter dina behov och önskemål. Ibland kan det innebära att olika metoder integreras. Jag har lång vana att hjälpa människor i psykoterapeutisk behandling i olika livssituationer med varierande problematik samt inom ramen för personlig utveckling. Vi möts kring dina upplevelser, erfarenheter och reflektioner och skapar tillsammans ett tryggt rum för reflektion, utveckling, läkning och förändring.
Välkommen!

Läs om psykodynamisk terapi här
Läs om kognitiv beteendeterapi här