Integritets­policy

Allmänt

Integritetspolicyn för Ann Hammerlid Psykoterapi AB, organisationsnummer 559177-3337, är utformad i syfte att du ska känna dig trygg i dina kontakter med verksamheten och få en större kontroll över hur dina personuppgifter hanteras. Ann Hammerlid Psykoterapi AB följer GDPR, dataskyddsförordningen - en lag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. Lagen syftar till att öka säkerheten kring hur våra personuppgifter hanteras samt till att vi ska få en större kontroll över hur våra personuppgifter behandlas.  

Integritetspolicyn för Ann Hammerlid Psykoterapi AB beskriver vilka personuppgifter som samlas in och lagras samt i vilka syften som de hanteras. Integritetspolicyn beskriver också hur du kan kontakta verksamheten om du har synpunkter på behandlingen av personuppgifter. Policyn gäller i alla sammanhang när du är i kontakt med verksamheten t.ex. vid besök eller digitala möten, när du besöker företagets hemsida eller kommer i kontakt med verksamheten på annat sätt t.ex. via e-post. Policyn gäller även uppgifter som verksamheten får in via telefon och post.

Personuppgifter och rättslig grund för hantering av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. De personuppgifter som Ann Hammerlid Psykoterapi AB hanterar är framför allt de uppgifter som du väljer att lämna i vårdkontakterna med verksamheten och som det ställs krav på enligt lag att patientjournalen ska innehålla. Personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och bakgrund till vården samt bedömningar och vårdplaneringar. Det ställs vidare krav på att återge vilka åtgärder som har genomförts och vilken information som har getts dig. Eventuella intyg eller andra handlingar som har utfärdats i vårdkontakterna måste också sparas. Likaså eventuella inkommande handlingar till verksamheten som kan kopplas till dig. 

All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra föreskrifter och lagar som till exempel gäller de krav som ställs på patientjournaler (patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt (patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och brottsbalken). Legitimerade psykoterapeuter är bland annat skyldiga att dokumentera vården genom att föra journal. En huvudregel är också att vi inte får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det, men det finns undantag då vi har en skyldighet att bryta sekretessen t.ex. vid misstanke om att ett barn far illa eller vid pågående eller förestående grova brott.

Personuppgifterna hos Ann Hammerlid Psykoterapi AB sparas antingen i bokningssystem, faktureringssystem, journalsystem eller i bokföringen med stöd av bland annat bokföringslagen och patientdatalagen.

Personuppgiftsansvarig

Ann Hammerlid Psykoterapi AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och verksamheten. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter som finns sparade om dig samt få dina personuppgifter rättade eller raderade med de begränsningar som följer av patientdatalagen. För synpunkter eller frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig på: 

E-post: info@hammerlidpsykoterapi.se

Telefon: 070-203 44 70