Ätstörnings­behandling

Har tankar på mat, vikt och utseende tagit över ditt liv?
Styr träningen och planeringen av måltider din vardag?
Har du börjat isolera dig från dina vänner?
Är din självkänsla överdrivet kopplad till ditt yttre eller dina prestationer?

Då kan du behöva professionell hjälp att ta dig ur din ätstörningsproblematik.

Ätstörningar

Ätstörningar är idag ett vanligt symtom framför allt hos ungdomar/unga vuxna, men även i högre åldrar. Det finns flera olika typer av ätstörningar, vilka yttrar sig på olika sätt. Det kan vara så att du hoppar över måltider, äter mindre portioner eller utesluter vissa livsmedel ur din kost. Det kan också vara så att du äter stora mängder mat som du ibland försöker kompensera genom att kräkas, träna eller äta mer restriktivt nästa dag. Ibland kan du i en strävan att äta hälsosamt och motionera ha drivit beteendet för långt så att det istället påverkar din hälsa och ditt mående negativt.

Allmänt

En person som har drabbats av en ätstörning kan vara såväl normalviktig, som underviktig och överviktig. Gemensamt för många som lider av en ätstörning är att man har en överdriven fokusering på mat, vikt och kroppsform. Självkänslan är ofta starkt sammankopplad med utseendet och hur väl man lyckas prestera enligt de mål som man har satt upp för sig själv. När man misslyckas åtföljs det ofta av känslor av kontrollförlust, ångest, skam och självkritiska tankar. Det sociala livet och fritidsintressen blir ofta lidande och på sikt kan det leda till isolering och känslor av ensamhet och utanförskap. Man kan också utveckla en identitet i sin ätstörning om man har varit sjuk under en längre tid.

Orsaker

Ätstörningar beror på ett komplext samband av biologiska, psykologiska och kulturella faktorer. Att en enskild person drabbas kan ha olika förklaringar. Det kan till exempel vara ett sätt att försöka hantera en kris i livet, att skapa en känsla av kontroll, att reglera känslor, att försöka uppnå en ökad självkänsla eller möta samhällets förväntningar/ideal runt utseende. Vidare kan det vara ett uttryck för omedvetna önskningar/konflikter. Det kan också vara ett tecken på en utvecklingsrelaterad svårighet t.ex. i separations- och frigörelseprocesserna i ungdomsåren som kan vara såväl tillfällig som leda till en låsning för den vidare personlighetsutvecklingen.

Behandling

När tankar på mat, kropp och vikt har tagit över din tillvaro behöver du professionell hjälp. Vi träffas inledningsvis vid 1-2 tillfällen för att kartlägga dina behov och svårigheter. Därefter individanpassas behandlingen och olika terapiformer kan komma att integreras för att uppnå mål och syften som att:

  • Skapa en förståelse för varför du har utvecklat en ätstörningsproblematik.
  • Öka din förmåga att hantera ångest och reglera känslor.
  • Normalisera din kosthållning och ditt förhållande till mat, vikt och träning.
  • Stödja den normala psykologiska utvecklingen och undanröja eventuella hinder för utveckling och växande som låg självkänsla, social osäkerhet, överdrivna prestationskrav, känslor av misslyckande och mindervärde eller rädsla för vuxenlivet.
  • Hindra eventuell fastlåsning i en sjukdomsidentitet och få hjälp med att utveckla en identitet vid sidan om ätstörningen.
  • Realisera din kroppsuppfattning.
  • Känslomässig bearbetning av eventuella tidigare kriser/trauman (t.ex. mobbing, utanförskap, sjukdom, separationer och förluster av olika slag).

Det är viktigt att upptäcka och behandla ätstörningssymtom i ett tidigt skede. När du har drabbats av en ätstörning kan du pendla mellan hopp om att äntligen kunna ta kontroll över dina svårigheter och en förtvivlan över att du aldrig kommer att lyckas. Du kan därför vara ambivalent till att söka hjälp. Ibland förstärks ambivalensen av att du skäms över dina problem och därför vill försöka lösa dem på egen hand. Det kan gå flera år innan du känner dig redo att ta emot hjälp. Oavsett om du har haft dina problem under en kortare eller längre tid kan vägen mot tillfrisknande se olika ut. Ibland är den relativt rak och kort. Andra gånger är den krokig och kräver mer tid, inte minst om du har utvecklat en identitet i din ätstörning.

Jag har lång erfarenhet av att behandla ätstörningsproblematik i offentlig och privat vård. Oavsett om du uppfyller kriterierna för en ätstörningsdiagnos eller inte är du välkommen att söka behandling hos mig. Jag tar även emot anhöriga i behov av stöd.