Psykodynamisk terapi

En utgångspunkt i psykodynamisk terapi är att psykiska symtom såsom oro, ångest och nedstämdhet är meningsbärande och möjliga att förstå. En annan att vi styrs av tankar, känslor och motiv som inte alltid är medvetna och att relationen till psykoterapeuten används för att uppnå ökad självkännedom. Huvuddelen av tiden ägnas därför åt att utforska dina aktuella känslor, tankar, livsmönster och relationer i syfte att du ska uppnå en ökad medvetenhet.

En del av terapin kommer även att handla om att förstå ditt liv här och nu utifrån din egen livshistoria. Relationsmönster och känslomässiga inre konflikter är ofta grundade tidigt i livet och kan bidra till uppkomsten av psykiska symtom och begränsa oss i vår fortsatta känslomässiga och relationella utveckling. Genom att få en förståelse för hur problemen har uppstått kan du förstå dem i ett större sammanhang som ger dem mening. Det kan t.ex. handla om strategier som varit funktionella för dig tidigare i livet men som inte är det längre. Tillsammans med terapeuten kan du hitta strategier som är mer ändamålsenliga för dig i nuläget. Det möjliggör en personlig förändringsprocess där du stärker dina möjligheter att göra väl grundade val och uppnå varaktiga förändringar i ditt mående och i dina relationer.

Jag erbjuder också psykodynamisk korttidsterapi, vilket innebär att terapin har en tydlig avgränsning och är fokuserad kring ett centralt tema. Det centrala temat bestämmer vi tillsammans utifrån det som du har behov att arbeta med. Terapin består av 1-2 bedömningssamtal och 10-12 sessioner. Läs mer om behandlingsmetoden här.